14.02.2015 Summit

More info:
logo-ifmsCALENDAR: International Federation Majorettes Sport 2015
Date Competition City
13.06. IV. MEMORIAL OF JIRI NECID Hranice CZE
20. – 21.06. GRAND PRIX MAJORETTES SPORT Opatija CRO
27. – 28.06. X. EUROPEAN CHAMPIONSHIP MAJORETTES SPORT Kraków or Kędzierzyn-Koźle ??? POL
26. – 29.08. III. WORLD CHAMPIONSHIP MAJORETTES SPORT Prague CZE

 

 Communication with Mrs.Éva Geisztné Gogolák Europa 2012

Communication
English translation

To your questions about the meeting of the Board and General Meeting International Majorette-Sport Association, president Mrs. Éva Geisztné Gogolák published on the website www.majorettes-ima.eu
announce that we Gogolak lady sent a letter, which we publish the full text in Czech and English, as well as answer lady Gogolák.

Dear Ms Gogolak,
We would like to inform you that our IFMS ( International Federation Majorettes Sport) is currently the only authorized body to carry out interantional activities in the Czech Republic and has legal permission to have its headquarter’s base in Prague. We are not aware of ANY OTHER international organisation in majorettes sport with an international element, which is authorized to carry out activities on the territory of the Czech Republic, as such organisation does not exist.
The www.majorettes-ima.eu have published information that from 27th – 28th September, 2014 there will be an event held in Ostrava, Czech Republic – Annual meeting of the Competitiors’Committee – IMA Meeting of the Management Board of the IMA, General meeting of the IMA. We do not understand/comprehend this activity…
The statutes/code of rules published by yourselves are not confirmed and their file reference number is not stated in those either. We did not find the identifier of your organization, we can not verify the authenticity nor the formation of your organization and hence it is imposible to determine and verify if you have permission to carry out activities in the Czech Republic.
International Association Majorettsport IMA, ul. Wejska 173 B / 2, 45-334 Opole, Poland, NIP 7543031971, REGON 160381015, is a full member of IFMS and yet, no meeting and no agreement was arranged with us in regards of such event…
Ms Gogolak, we turn to you for clarification, to avoid the possible scandal as a result of your action by your organization on the territory of another State.

Regards
Ing. Josef Dolezel,
president IFMS

Český překlad

Na Vaše dotazy o konání zasedání správní rady a valné hromady International Majorette-Sport Association, president Mrs. Éva Geisztné Gogolák zveřejněné na stránkách www.majorettes-ima.eu
sdělujeme, že jsme paní Gogolák zaslali dopis, jehož plné znění otiskujeme v české i anglické verzi, jako i odpověď paní Gogolák

Vážená paní Gogolák,
dovolujeme si Vás upozornit, že na území České republiky má povolení vyvíjet činnost mezinárodní organizace International Federation Majorettes Sport a má povolení mít sídlo v Praze. Žádná další mezinárodní organizace v mažoretkovém sportu s mezinárodním prvkem, která má povolení vyvíjet činnost na území České republiky, neexistuje.
Na www.majorettes-ima.eu máte zveřejněnou informaci, že v de dnech 27.09.2014 – 28.09.2014 bude ve Ostravě, v České republice, Annual meeting of the Competitiors´Committee – IMA, Meeting of the Management Board of the IMA, General meeting of the IMA. Této Vaší činnosti nerozumíme:
Stanovy, které zveřejňujete, nejsou potvrzeny a není uvedená jejich spisová značka, nedohledali jsme identifikátor organizace, nemůžeme ověřit pravost ani vznik Vaší organizace a dále neleze ověřit, zda máte povolení vyvíjet činnost na území České republiky.
International Majorettsport Association IMA, ul. Wejska 173 B/2, 45-334 Opole, Poland, NIP 7543031971, REGON 160381015, je platným členem IFMS a žádný meeting po dohodě s námi nesvolávala.
Paní Gogolák, obracíme se na Vás o vysvětlení, aby nedošlo ke skandálu při vyvíjení činnosti Vaší organizace na území jiného státu.

S pozdravem
Ing. Josef Doležel,
prezident IFMS

Reply
English translation

Dear Mr Dolezel,

Thank you for information about registration of your international organisation.
You are right, International Majorette-Sport Association is going to hold annual meeting in Ostrava, the Czech Republic. I assure you, that our association is not the member of your federation IFMS. The names can be similar but not the same. Our IMA- association has members from 12 countries, the Czech Republic is one of them. The czech majorettes and Ostrava won the nomination for organizing our meeting last year, among other reasons, because Ostrava is the Main European City of Sport in 2014.
It is a symbol not only for us but for sport public of all Europe.

The best regards
Mrs.Éva Geisztné Gogolák
President of International Majorette-Sport Association

Český překlad

Vážený pane Doležel,

Děkuji za informace o registraci vaší mezinárodní organizace.
Máte pravdu, International Majorette-Sport Association bude mít výroční schůzi v Ostravě, Česká republika. Ujišťuji vás, že naše společnost není členem vaší federace IFMS. Názvy mohou být podobné, ale není to samé. Naše IMA- Sdružení má členy z 12 zemí, Česká republika je jedním z nich. České mažoretky a Ostrava získala nominaci pro pořádání našeho setkání v loňském roce, mimo jiné z důvodu, protože Ostrava je hlavní Evropské město sportu v roce 2014.
Je to symbol nejen pro nás, ale i pro sportovní veřejnost celé Evropy.

V pozdravem
Mrs.Éva Geisztné Gogolák
President of International Majorette-Sport Association

Communication II
English translation

Thank you for your response. We have a couple of questions IMA We hope that it will answer.

1 If you are a new organization, why continue in numerical sequence and write that organize European Championship XI of Majorette – Sport, if your organization has existed since 2013, if you have a good count II grade.
2 What are your identification number ID, which must be in accordance with applicable law, any legal entity (such as associations, …)
3 Who is your host in Ostrava. The organizers (your hosts) did not inform the IFMS of organizing your event. In the Czech Republic we have permission to operate in majorettes sport (IFMS).

Český překlad

Děkujeme za odpověď. Máme na IMA pár otázek. Doufáme, že nám je zodpovíte.

1- Když jste nová organizace proč pokračujete v číselné řadě a píšete, že pořádáte XI European Championship of Majorette – Sport, když vaše organizace existujete od roku 2013. Pokud dobře počítáme máte II ročník.
2- Jaké máte identifikační číslo IČ, které musí podle platných zákonů mít každá právnická osoba (jako asociace,…)
3- Kdo je vašim hostitelem v Ostravě. Pořadatelé (vaši hostitelé) neinformovali IFMS o pořádání vaší akce. Na území ČR máme povolení vyvíjet činnost v mažoretkovém sportu my (IFMS).

 

Members