Skip to content

New model of international referee training 18.-19.03.2023 is prepared

The process of training referees is a constantly repeated activity and places demands on both the lecturer and the audience. The best textbook is the competitions themselves, of course also the learned knowledge of the rules.

“Education” of a new referee is a lengthy process, the deployed referee must convince that he can quickly and objectively evaluate the presented competition lineup. In the international concept, the referee has to orientate himself in other concepts and specifics, that the contestant is not harmed.
The preceding events slowed down the pace of development, but did not stop it. The QScore application contributed to the new concept of training, which is designed in such a way that two or more competitions can run independently at the same time.

For the first time, this model will be demonstrated and tested in full in Chotěbor, Czech, on 18 and 19 March 2023. Independently of the jury that will evaluate the qualification of small formations in Chotěbor, future international referees will evaluate. The next day, the evaluation will be analyzed,
compared with the rules, and there will be tests. If this model is confirmed, it can be continuously introduced in all member countries, the advantage is that it will be more affordable.

The number of participating judges is limited by the number of tablets, a higher participation might not be effective.
You can sign up freely by e-mail: info@ifms-mejorettes.com
The application must include the full name of the club, the name and date of birth of the applicants/judges and accommodation requirements.

Nový model školení rozhodčích s využitím aplikace QScore

Proces vzdělávání rozhodčích je neustále opakovaná činnost a klade si nároky jak na přednášející, tak na posluchače. Nejlepší učebnicí jsou samotné soutěže, samozřejmě že i osvojená znalost pravidel.

„Výchova“ nového rozhodčího je proces zdlouhavý, než rozhodčí nasazen musí přesvědčit, že umí rychle a objektivně ohodnotit předvedenou soutěžní sestavu. V mezinárodním pojetí pak se musí rozhodčí orientovat ještě v jiných pojetích a specifikách tak, aby soutěžící nebyl poškozen.

Předcházející události tempo rozvoje pozdržely, ale nezastavily. K novému pojetí školení přispěla aplikace QScore, která je koncipovaná tak, že ve stejnou dobu mohou nezávisle na sobě běžet dvě i více soutěží. Poprvé se tento model v plném rozsahu předvede i odzkouší v Chotěboři ve dnech 18. a
19.03.2023.

Nezávisle na porotě, která bude v Chotěboři hodnotit kvalifikaci malých formací, budou hodnotit budoucí mezinárodní rozhodčí. Druhý den, se pak bude hodnocení analyzovat, srovnávat s pravidly a nebudou chybět ani testy. Pokud se tento model potvrdí, může být průběžně zaveden do všech členských zemí, výhodou je, že bude dostupnější. 

Počet zúčastněných rozhodčích je omezený počtem tabletů, vyšší účast by nemusela být efektivní.
Přihlásit se lze volnou formou na e mail: info@ifms-mejorettes.com
Přihláška musí obsahovat celý název klubu, jméno a datum narození uchazeč / rozhodčích a požadavky na ubytování.