Mažoretkowy Zoowrót Glowy

Piastowski Castle in Raciborz 18. 6. 2023

The main judge, Ms. Monika Bergerová, delegated me together with Ms. Eva Dudová judges for the majorette competition in Poland. The main organizer was the Stowarzyszenie kultury ziemy Raciborskie. The majorette competition took place on Sunday, June 18, 2023, in an unconventional way, in the courtyard of the castle in outdoor areas. Beautiful weather and a friendly atmosphere carried throughout the day.

A total of 94 starters were entered on the start list. The competition was open only to large formations and mini formations in all categories and equipment.

The Czech Republic was represented by the cadet category from the Ballerisimo Hlučín team, and MICHELLE Karviná represented it with the junior category.

Both Czech teams won medals in all their starts.

From the judge’s point of view, we have to say that majorette sport in Poland is on the rise, as if even the “Covid break” did not affect it. The number of female members in stage compositions is proof of that. The choreographic maturity and work with equipment is at a very high level. Movement training is on the rise and comparable to Czech groups.

We are looking forward to meeting and comparing performance with Polish friends at the X. World Championship Majorettes sport on August 23.8-25.8.2023 and IV. World Majorettes CUP August 26, 2023 in Ostrava.

Ivana Poláková and Ing. Eva Dudová

Zamek Piastowski w Raciborzu 18. 6. 2023

Hlavní rozhodčí paní Monikou Bergerovou jsme byly společně s paní Evou Dudovou delegovány jako porotkyně na soutěž v mažoretkovém sportu do Polska. Hlavním organizátorem bylo Stowarzyszenie kultury ziemy Raciborskie . Soutěž mažoretek se konala v neděli 18.6.2023 netradičně, na nádvoří zámku ve venkovních prostorách. Krásné počasí a přátelská atmosféra se nesla celým dnem.

Na startovní listině bylo zapsáno celkem 94 startujících. Soutěž byla otevřena pouze pro velké formace a miniformace ve všech kategoriích a náčiních.

Českou republiku reprezentovala kategorie kadetek z týmu Ballerisimo Hlučín a MICHELLE Karviná reprezentovala s kategorií juniorek.

Oba České týmy si přivezly ve všech svých startech medailová umístění.

Z pohledu porotce musíme říct, že mažoretkový sport v Polsku je na vzestupu, jako by ho ani „Covidová pauza“ nezasáhla. Počet členek v pódiových skladbách je toho důkazem. Choreografická vyspělost a práce s náčiním je na velmi vysoké úrovni. Pohybová průprava je na vzestupu a porovnatelná s českými skupinami.

Těšíme se na setkání a porovnání výkonnosti s polskými přáteli na X. World Championship majorettes sport 23.8. 25.8.2023 a IV. World Majorettes CUP 26.8.2023 v Ostravě.

Ivana Poláková a Ing. Eva Dudová

Scroll to Top