Top competitions are already history

Dear friends of majorette sport and everyone

a few months ago, together with the organizational staff of the IFMS in Prague, in the Královka hall, we successfully concluded the IX. year of the World Championship Majorette Sport and III. year of the World Majorette Cup, thanks to the unprecedented attention of the viewing public not only directly in the Královka sports hall, but also the live broadcast of Czech Television-sport, broadcast in prime time, met with a large viewership and a favorable response from the general public. It’s just a pity that the live TV broadcast was not also transmitted in other countries from which competitors took part in the World Championship in Prague.

The time has also passed quickly since the XV European Championship and the II. European Majorettes Cup in Novigrad, Croatia. The parade of majorettes through the city with a live band and exhibition performance in the square near the church became a beautiful memory of the past season. The montage of the local television footage, also placed on the website, is proof of this.

I want to thank you very much for the sent clubs that represented your country in Prague, both at the World Championship and at the World Majorette Cup or at the European Championship, the European Cup or the Jiří Necid Memorial

I also want to inform you that we have already started preparations for the next competitive season and jubilee, 10th year of the World Championship 2023, to which we cordially invite you and your groups on behalf of the IFMS organizing committee.

We will look forward to our mutual cooperation and meeting together.

President of the IFMS
Ing.Josef Doležel

Drazí přátelé mažoretkového sportu a všichni

Před několika měsíci jsme spolu s organizačním štábem IFMS v Praze v hale Královka úspěšně zakončili IX. ročník mistrovství světa v mažoretkovém sportu a III. ročník světového mažoretkového poháru, a to za nebývalé pozornosti divácké veřejnosti nejen přímo ve sportovní hale Královka, ale také přímý přenos České televize-sport, odvysílaný v hlavním vysílacím čase, se setkal s velkou diváckou sledovaností a příznivou odezvou široké veřejnosti. Škoda jen, že přímý televizní přenos nebyl přenášen i v dalších státech, ze kterých se soutěžící zúčastnili mistrovství světa v Praze.

Také nám rychle uběhl čas od konání XV ročníku European Championship a II. European Majorettes Cup v letovisku Novigrad Corvatsko. Průvod mažoretek městem s živou kapelou a exhibiční vystoupení na náměstí u kostela se stalo krásnou vzpomínkou na uplynulou sezónu. Sestřih záznamu lokální televize umístěný rovněž na webu je toho důkazem.

Chci vám velmi poděkovat za vyslané kluby, které reprezentovaly vaši zemi v Praze, jak na mistrovství světa, tak na světovém mažoretkovém poháru nebo na mistrovství Evropy, evropském poháru nebo na Memoriálu Jiřího Necida.

Chci Vás také informovat, že jsme již začali s přípravou další soutěžní sezóny a jubilejního, X. ročníku mistrovství světa 2023, na který vás a vaše skupiny jménem organizačního výboru IFMS srdečně zveme.

Budeme se těšit na naši vzájemnou spolupráci i společné setkání.

President IFMS
Ing.Josef Doležel

Scroll to Top