X. MISTROVSTVÍ SVĚTA
V MAŽORETKÁCH SPORT

IV. SVĚTOVÝ POHÁR

Entrance: 10 €/day | Vstupné: 250 Kč/den

The competitor and the mandatory escort do not pay the entrance fee
Z
ávodnici a povinný doprovod vstupné nehradí

You can register during the day
Registrovat se lze v průběhu dne

The presence of competitors in the hall one hour before the start
Přítomnost závodnic v hale  hodinu před startem 

Acrobatics discipline, no time limit, no penalty (may be 1´15´´-2´15´´)
Disciplína Akrobatic, čas není vymezen, nepenalizuje se (může být 
1´15´´-2´15´´)

Entry/exit to the competition area from the right as seen from the grandstand
Příchod/odchod na soutěžní plochu zprava z pohledu z tribuny 

Managers, assistants, instructors, referees – entering the hall in shoes with a wide heel or sports shoes
Vedoucí, asistenti, instruktoři, rozhodčí – vstup do haly v obuvi se širokým podpatkem nebo v obuvi sportovní

Medals 2023

The obverse of the medal is dominated by a silk texture, the uncovered part bears the text X. World Championship Majorettes Sport

Ten is considered the perfect angelic number as it contains the number one which is universal around the realms and zeros which are symbolic of the matter from which everything in the known and unknown world is made. These two numbers together created something perfect and powerful enough for any conversion in life.

The Latin saying “Panta rei” means that everything flows and everything changes. This angel number tells us – don’t be afraid to change, change is good. This image depicts this changing quality in everything around us. In numerology, ten is often referred to as a symbol of constant change and flowing energy.

At the bottom is the year 2023, the universal year 7 in numerology. Seven is one of the stronger spiritual number vibrations that is associated with the mystic healer and seeker of truth. This number is the foundation of Truth, Awakening and Ascension from lower dimensional paradigms.

The logo of the host city of Ostrava is not missing in the upper part of the medal.

The logo of the Moravian-Silesian Region, the donor of the medals, and the logo of the announcer of the competition are placed on the reverse.

If we fold the ribbon over the medal, we see in the round hole in the center of the medal the letter W, the first letter of the word World, or conversely M, the first letter of the word Majorette; these two letters form the competition logo. If we turn the ribbon over, then in the round opening we can see O, the first letter of the name of the city of Ostrava, or also O as a letter of the Greek alphabet, “Origo, the designation for the beginning.

The blue color of the ribbon is the color of peace and stability, tradition, water, the meaning also moves to the position of loyalty and devotion, it is a feminine color, which directly defines the sport of majorette. In the same way, its development, current state and future define the signs shown on the medals.

Medaile 2023

Aversu medailí dominuje hedvábná textura, nezakrytá část nese text X. World Championship Majorettes Sport

Deset je považováno za dokonalé andělské číslo, protože obsahuje číslo jedna, které je univerzální kolem říší a nul, které jsou symbolem hmoty, ze které je stvořeno vše ve známém i neznámém světě. Tato dvě čísla dohromady vytvořila něco dokonalého a dostatečně silného pro jakoukoli konverzi v životě.

Latinské rčení „Panta rei“ znamená, že všechno plyne a všechno se mění. Toto andělské číslo nám říká-nebojte se změnit, změna je dobrá. Tento obrázek zobrazuje tuto měnící se kvalitu ve všem, co je kolem nás. V numerologii je deset často označován jako symbol neustálých změn a proudící energie.

V dolní části je uveden rok 2023, univerzální rok 7 v numerologii. Sedmička je jednou ze silnějších duchovních číselných vibrací, která souvisí s mystikem léčitelem a hledačem pravdy. Toto číslo je základem Pravdy, Probuzení a Vzestupu z nižších dimenzionálních paradigmat.

V horní části medaile nechybí logo hostitelského města Ostravy.

Na reversu je pak umístěno logo Moravskoslezského kraje, donátora pořízení medailí a logo vyhlašovatele soutěže.

Když přeložíme stuhu přes medaili, vidíme v kulatém otvoru ve středu medaile písmeno W, první písmeno slova World nebo obráceně M, první písmeno slova Majorette; tato dvě písmena tvoří logo soutěže. Pokud stuhu obrátíme, pak je v kulatém otvoru vidět O, první písmeno názvu města Ostravy nebo také O jako písmeno řecké abecedy, „Origo, označení pro počátek.

Modrá barva stuhy je barva klidu a stability, tradice, vody, význam se přesouvá i do polohy věrnosti a oddanosti, je to barva ženská, což přímo mažoretkový sport definuje.

Stejně tak jeho vývoj, současný stav i budoucnost významově definují symboly uvedené na medailích.

Change of the program!
Due to the overflow of the capacity of the Wednesday program, the disciplines of 2 BAT senior women (solo, duo-trio, mini formation) and 2 BAT junior women mini formation must be moved to Friday 25.8.
In the event that the discipline of 2 BAT juniors of the mini-formation was added to the number of 5 (currently 2 applications), it would remain in the program on Wednesday together with 2 BAT juniors solo and duo-trio
MACE – moved to WCH – Friday 25.8.
ACROBATIC BATON solo included in WCup (new discipline). General parts of the rules for the sport of majorette apply. (no mandatory elements, no need to fulfill the costume requirements for BATON).

————————————
Změna programu! 
Z důvodu přeplnění kapacity středečního programu musí být disciplíny 2 BAT seniorky (solo, duo-trio, miniformace) a 2 BAT juniorky miniformace přesunuty na pátek 25.8.
V případě, že by se disciplína 2 BAT juniorky miniformace doplnila do počtu 5 (aktuálně 2 přihlášky), zůstala by v v programu ve středu společně s 2 BAT juiorky sólo a duo-trio.
MACE – přesunuto na WCH – pátek 25.8.
Sólo ACROBATIC BATON zařazeno na WCup (nová disciplína). Platí obecné části pravidel pro mažoretkový sport. (bez povinných prvků, bez nutnosti plnit požadavky kostýmu pro BATON).

 

The amount of the entry fee is here

VI. Entry fee and start at competitions
1. Entry fee (participant fee) – The entry fee (starting fee) is paid in each competition round, on the basis of an invoice issued in cash or on account.
 WCH, ECH – group/120 euros, mini/50 euros, duo-trio/40 euros, solo/30 euros
 WMC, EMC – group/110 euros, mini/40 euros, duo-trio/30 euros, solo/20 euros
Memorial of Jiri Necid – group/60 euros, mini/40 euros, duo-trio/20 euros, solo/20 euros

The entry fee includes free entry for active competitors according to the QScore name list and free
entry for acompaniment (chiefs, instructors, assistants), and can also be recalculated number; one
free admission for every ten competitors (even started…)

Supported the World Championship Majorettes Sport 2023
and World Majorettes Cup 2023

Financially supported

Broadcast

Financially supported

24. 8. VALNÁ HROMADA Mezinárodní sportovní federace mažoretek

GENERAL MEETING, congress rooms of the sports hall, Ostrava

ACCOMMODATION - UBYTOVÁNÍ - SMJEŠTAJ

Cooperata Together IFMS
Scroll to Top