Skip to content

Svjetsko prvenstvo mažoretkinja u zlatnom gradu Pragu

  • by

Internacionalna federacija mažoret sporta (IFMS – International Federation Majorettes Sport) organizirala je 4. otvoreno svjetsko prvenstvo u mažoret sportu (IV. Open World Championship Majorettes Sport) u glavnom gradu Češke Pragu, u Sportskoj dvorani Kralovka, od 24. do 27. kolovoza 2016. godine. Domaćin prvenstva bila je Češka mažoret federacija uz pokroviteljstvo ing. Andreja Babiša, ministra financija u vladi Češke Republike i Adriane Krnačove, gradonačelnice Grada Praga.

logo-croatiaNa prvenstvu se za medalje u 46 disciplina natjecalo preko 2.500 mažoretkinja u tri dobna uzrasta (kadetkinje, juniorke, seniorke). Sudjelovalo je 88 timova iz 9 država: Češka (47 timova), Bugarska (3), Hrvatska (1), Kazahstan (1), Poljska (21), Rumunjska (3), Rusija (6), Slovačka (2) i Slovenija (4). Koreografije je pod vodstvom vrhovne sutkinje Monike Bergerove ocjenjivao sudački tim u kojem je bilo ukupno 25 sutkinja odnosno sudaca: 12 bodovnih sutkinja, 4 sutkinje u sjeni, 5 tehničkih sutkinja, 2 tehnička asistenta, 1 tehnička sutkinja u sjeni. Hrvatsku su u natjecanju predstavljale Triljske mažoretkinje (Trilj), a za sudačkim stolom bodovne sutkinje Milosava i Jelena Katić (Zagreb), sutkinje u sjeni Iva Gudelj i Ivana Mišević (Velika Mlaka), tehnička sutkinja u sjeni Petra Ipšin (Kloštar Ivanić), te u ceremonijalnom protokolu Vlado Palac (Veliko Polje, Zagreb), predsjednik Europske asocijacije mažoret timova (EMTA) i Hrvatske udruge mažoret timova (HUMT).

13492Sjajna organizacija
Svjetsko prvenstvo i sve u svezi s njim ravnale su čelne osobe IFMS-a, predsjednik Josef Doležel i dopredsjednica odnosno generalna sekretarica Marta Pavelkova, te sportski direktor Serafin David. Organizacija prvenstva bila je perfektna, sve je bilo odrađeno na profesionalnom nivou, mediji i foto službe imali su odlične uvjete za rad. Prijenos u živo bio je besprijekoran, video zid vrlo efektan. Hrvatska delegacija bila je smještena u prostoru Sveučilišta za poljoprivredu, ekonomiju, šumarstvo i okoliš (Česka Zemedelska Univerzita v Praze) – jedan od četiri studentska kampusa u Pragu.

Totalna dominacija čeških timova
Konstanta dosadašnjih Svjetskih prvenstava u organizaciji IMFS-a je totalna dominacija čeških timova, koji su iznova demonstrirali svoju toliko puta dokazanu klasu i kontinuitet. Jedan od dva razloga takve dominacije je njihova brojnost, 47 od 88 timova bili su iz Češke, a drugi, važniji razlog, nesumnjivo je visoki kvalitetni nivo čeških sportašica popraćen reprezentativnom prezentacijom. Apsolutnim pobjednikom prvenstva proglašene su seniorke Mažoretkinja Grada Piseka, jer su bile najbolje u koreografiji sa štapom u konkurenciji velikih formacija, kako u defileu tako i na stageu. Timovi iz Poljske bili su na 2. mjestu po osvojenim medaljama, a vrlo ugodno su iznenadile dinamičnim koreografijama i osvojenim medaljama mažoretkinje iz Slovenije odnosno Bugarske. U svečanoj podjeli medalja u prva dva dana participirala je i predstavnica iz Južne Amerike, predsjednica Saveza mažoretkinja Čilea.

Sudački seminar, skupština i Kup Mediterana
Dan prije četverodnevnog prvenstva (utorak, 23. kolovoza) održan je sudački seminar na kojem su nazočili svi delegirani suci s ciljem ujednačavanja kriterija ocjenjivanja. Po završetku prvog natjecateljskog dana (srijeda, 24. kolovoza) uslijedila je godišnja skupština IFMS-a, koja je trajala nekoliko sati i na kojoj nisu do kraja razjašnjene neke nedoumice vezane za glatko odnosno konkretno funkcioniranje federacije. O tome će uskoro biti još rasprave na 2. Kupu Mediterana u organizaciji EMTA-e i HUMT-a u Crikvenici (17. do 18. rujna 2016.).


IFMS – International Federation Majorettes Sport has organized a fourth open world championship majorettes sport in the Czech capital Prague, in the sports hall Královka, from 24 to 27 August 2016. Host the championship was Czech majorette Federation under the auspices of Ing. Andrej Babis, finance minister in the government of the Czech Republic and Adriana Krnáčová, Mayor of the City of Prague.

The championship is for medals in 46 disciplines competed over 2,500 majorettes in three age groups (cadets, juniors, seniors). The study included 88 teams from 9 countries: Czech Republic (47 teams), Bulgaria (3) Croatia (1), Kazakhstan (1), Poland (21), Romania (3), Russia (6), Slovakia (2) and Slovenia (4). Choreography under the direction of the Supreme Judge Monika Berger assessed judging team in which a total of 25 judges and referees: 12 scoring judges, four judges in the shade, 5 technical judge, two technical assistants, 1 technical judge in the shade. Croatia are in competition pose Triljski majorettes (Trilj), a judge’s desk before scoring judge Milosava and Jelena Katic (Zagreb), the judge in the shadow of Iva Gudelj and Ivana Mišević (Great Pond), technical judge in the shadow of Peter Ipšin (Klostar Ivanic), and in ceremonial protocol Vlado Palac (Veliko Polje), President of the European Association of majorette teams (EMTA) and the Croatian Association of majorette teams (Humtah).

great organizations
World Cup and everything related to it acted as head of the IFMS, the president and vice-president Josef Doležel and general secretary Marta Pavelkova and athletic director David Serafin. Organization of the season was perfect, everything was done on a professional level, media and photo service had excellent working conditions. Transfer to live was flawless, video wall very effective. The Croatian delegation was located in the area of ​​the University of Agriculture, economics, forestry and environment (Czech Republic Farm Univerzita v Praze) – one of four student campus in Prague.

Total domination of Czech teams
Constant previous World Cups organized IMFS-and the total domination of the Czech team, who again demonstrated his class many times proven and continuity. One of the two reasons for such domination is their numbers, 47 of 88 teams were from the Czech Republic, and the second, more important reason is undoubtedly the high quality level of Czech athlete accompanied by a representative presentation. Absolute winner of the championship were declared seniors Majorettes Pisek, because they were the best in choreography with a stick in the competition of large formations, both in the parade and on stage. Teams from Polish were 2nd in the medals, and very pleasantly surprised dynamic choreography and medals majorettes from Slovenia and Bulgaria. The ceremonial division of medals in the first two days participated by the representative from South America, president of the Alliance of majorettes Chile.

Judges’ Seminar, Assembly and Mediterranean Cup
The day before the four-day championship (Tuesday 23 August) was held judicial seminar which was attended by all the judges delegated with a view to harmonize the evaluation criteria. After the first competition day (Wednesday 24 August) followed by the Annual Meeting of IFMS’s, which lasted several hours and which have not been completely clarified some doubts related to the smooth functioning of that particular federation. This will soon be more discussions at the 2nd Cup Mediterranean organized by EMTA’s and Humtah in Crikvenica (17 to 18 September 2016).


translated from Croatian – google translate

official article www.cityportal.hr official article www.cityportal.hr