Note to the competition in Opole on 25.08.-28.08.2022?

Opole…, Opole Voivodeship… Ratusz…, sports hall Okraglak…, these were the terms associated with the European Championship Majorette Sport held under the banner of the IMA (International Majorettes Association based in Opole, Poland) in 2004-09 and 2012. The city of Opole so entered the history of the development of majorette sport. After the competition in 2012, the existing number of member states split, leaving only Poland and the Czechia in the IMA. The other member states did not even participate in the elections anymore, they were not satisfied with the increasing performance level and uniform rules that the IMA took over from the Czech Championship Majorette Sport.

The promising development of the majorette sport began to split into different branches. One of them is a branch of the Hungarian association. After the resignation of the co-founder of IMA, which was István Hegyesi (see Anex), in 2009 Mrs. Geisztné Éva Gogolák took his place as representative for Hungary. She uses the good name of the IMA and in Hungary on 12.06.2013 she establishes the International Majorette-Sport Association, 2851 Környe, 9/c Rákóczi F. street, Hungary. It now acts as an international organization under the name “I am”, although it is not registered in the register of international organizations.

In order to preserve the line of majorette sport, when the Polish IMA ceased to fulfill its function and the further development of majorette sport was threatened, the organization International Federation Majorette Sport (hereinafter IFMS) was founded to save and maintain majorette sport. IFMS is registered in the register of international organizations and has permission to reside in the Czech Republic.

The Polish IMA merged with the IFMS and became (until its deletion) its numerous member. The President of the IMA, Stanislaw Rewienski, became a member of the IFMS Committee. As proof of the merger and continuation in the international line, the federation followed the serial numbers of the European Championship Majorette Sport, when six years 2004-09 were held in Opole, the seventh in 2010 in Vyškov, the eighth in 2011 in Poreč, the ninth in 2012 again in Opole. The tenth year, already under the banner of IFMS, took place only in 2015.

In the very first year of its foundation (2013), IFMS was the first in the history of the development of the majorette sport, and the first in the whole world, to organize the 1st World Championship Majorette Sport, open to all fans of the majorette sport, and it continues in a continuous series until now. So much for a brief history.

The association “I am” set foot in Opole, Poland, a city in which majorette competitions have a history. After ten years of its development, it showed its concept of majorette sport and the idea of what the World Championship Majorette Sport and cheerful majorettes championship should look like. The date of the event was deliberately chosen on the same date as in Prague, where the already established, IX. year of the World Championship Majorette Sport took place, under the IFMS banner.

The clubs that were entered on the starting lists in Opole filed an unusual mass protest against the evaluation; formations that were not physically present were evaluated at the competition, and the president of “I am” herself sat in the jury.

The IFMS distances itself from such a presentation of the majorette sport and considers the competition in Opole to be a dishonor of the majorette sport.

You can compare the results of both competitions:

Poznámka k soutěži v Opole ve dnech 25.08-28.08.2022?

Opole…, Opolské vojvodsví… Ratusz…, sportovní hala Okraglak…, to byly v letech 2004-09 a 2012 pojmy spojené s Mistrovstvím Evropy mažoretek, konaných pod hlavičkou IMA (International Majorettes Asociation se sídlem v Opole, Polsko). Město Opole se tak zapsalo do historie vývoje mažoretkového sportu. Po soutěži v roce 2012, se stávající počet členských států rozdělil, v IMA zůstalo jen Polsko a Česko. Ostatní členské státy se už nezúčastnily ani voleb, nevyhovovala jim zvyšující se výkonnostní úroveň a jednotná pravidla, která IMA převzala z Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. Slibný vývoj mažoretkového sportu se začal štěpit do různých odnoží. Jednou z nich je odnož maďarské asociace. Po rezignaci spoluzakladatele IMA, kterým byl István Hegyesi (viz příloha), na jeho místo zástupce za Maďarsko nastoupila v r. 2009 paní Geisztné Éva Gogolák. Využívá dobrého jména IMA a v Maďarsku 12.06.2013 zakládá International Majorette-Sport Association, 2851 Környe,9/c Rákóczi F. street, Hungary. Nyní vystupuje jako mezinárodní organizace pod názvem „I am“, i když není zapsaná v rejstříku mezinárodních organizací.

Pro zachování linie mažoretkového sportu, kdy polská IMA přestala plnit svoji funkci a další vývoj mažoretkového sportu byl ohrožen, byla pro záchranu a udržení mažoretkového sportu založena organizace International Federation Majorettes Sport (dále IFMS). IFMS je zapsána v rejstříku mezinárodních organizací a má povolení sídlit na území ČR.

Polská IMA s IFMS fúzovala a stala se (do jejího výmazu) jejím čestným členem. Prezident IMA, Stanislaw Rewienski, se stal členem výboru IFMS. Na důkaz fúze a pokračování v mezinárodní linii navázala federace na pořadová čísla mistrovství Evropy, kdy se prvních šest ročníků 2004-09 konalo v Opole, sedmý v roce 2010 ve Vyškově, osmý 2011 v Poreči, devátý 2012 znovu v Opole. Desátý ročník, už pod hlavičkou IFMS se konal až v roce 2015.

IFMS hned v prvním roce založení (2013) zorganizovala jako první v historii vývoje mažoretkového sportu, a jako první na celém světě, otevřené pro všechny příznivce mažoretkového sportu, I. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu a pokračuje v nepřetržité řadě dosud. Tolik stručně z historie.

Asociace „I am“ vkročila do polského Opole, do města, ve kterém soutěže mažoretek mají svou historii. Po deseti letech svého vývoje ukázala svoje pojetí mažoretkového sportu a představu, jak má mistrovství světa a veselých mažoretek vypadat. Termín konání byl záměrně zvolen ve stejném termínu, jako v Praze, kde se konal již zavedený, IX. ročník Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, pod hlavičkou IFMS.

Kluby, které byly v Opole zapsané na startovních listinách, podaly neobvyklým způsobem hromadný protest proti hodnocení; na soutěži byly hodnoceny formace, které nebyly fyzicky přítomné, a to v porotě zasedala i sama prezidentka „I am“.

IFMS se od takové prezentace mažoretkového sportu distancuje a konání soutěže v Opole považuje za dehonestaci mažoretkového sportu.

Výsledek obou soutěží si můžete srovnat:

Mażoretki ze Wschowy zaprotestowały na Mistrzostwach Świata.
„Każdy polski zespół był skrzywdzony”

Scroll to Top