IXth Memorial of Jiří Necid (MJN) after three years

When the MJN was held in Hlučín in 2019, no one had any idea that we would have to wait not a year for the next year, but three. MJN stayed in the Moravian-Silesian region, this time at the winter stadium in Karviná. It was held under the auspices of the Deputy Mayor Mr. Andrzej Bizon and with the support of the town of Karviná, it became part of the Karviná Days. The contestants and the tourist accompaniment who took part in this event were able to perceive the festive atmosphere, absorb cultural experiences and absorb the feeling of freedom after such a long period of bans and face masks. It was a good idea to incorporate the competition into these days. It was more vacant in the stands, but it was still a nice and varied “accompanying” program.

Competitors from 38 clubs (Czechia, Slovakia and Poland) came to Karviná and compared to last year, the participation of clubs was changed, only twelve from domestic were the same, one from abroad, they are marked bold: AMA Opava, Andria Hrabová-Ostrava, BANIMO Opava, BELLA Junior Chotěboř, CHEEKY CHEERKY Hradec Králové, Clariss Frýdek-Místek, Dance Ardent Hradec Králové, Dračice Bystřice, Dream Zábřeh, Elité Ostrava, Excelent Dolní Benešov, Fantasy Přerov, Fialky Příbor, Grace BRNO, KALA MKS Havířov, Klub mažoretek Valtice, Klub mažoretek Zakřany, Květinky TJ. Sokol Kladno, LASSIES Brno, LEXY Kroměříž, LV2 Sokol Písek, Mažoretky Elements TJ Sokolo Petřvald, Mažoretky Hvězdičky SVČ Rosice, Mažoretky Panterky Dolní Beřkovice, Mažoretky Severovýchod Zábřeh, Mažoretky Sunny Kopřivnice, Minima Husinec, Nové Strašecí, SK PROVO Brno, VerSário Hlučín, Mažoretky Edit Staškov SK, Mažoretky SPIRIT Senica SK, Mažoretky TAKTIK Sobotiště SK, Sašetky Hlohovec SK, Cieszyńskie Gwiazdeczki PL, Gliwice maźoretki PL, RYTM IV Cisek PL and local majorettes Michelle Karviná

The competition was initially planned as a one-day event, but due to the number of registered formations, the capacity of the competition day was already filled at the time when the qualifying rounds were still held. The local organizer, in agreement with the announcer, selflessly arranged for the competition to be extended by another day. The applications poured in, at the number of 428 a stop state was announced and the pressure of the clubs on the organizers for the possibility of registering more formations began, more than sixty other formations were delivered in the mail and registration on the start lists was urged by the clubs. At the moment when all the formations were written down, there was a turning point.

As the date of the competition approached, interest decreased and the number of registered formations decreased, cancellations increased, even in the morning before the competition. This resulted in the starting list constantly changing. On the one hand, it is an advantage for non-participants that their changes have been accepted, but on the other hand, when everything has to be prepared, such a situation is stressful for the organizers and a mistake can easily happen.

A high number of cancellations puts the local organizer at risk; the two-day mandatory expenses remain and the entry fee income is reduced. This is the reason why there may be a situation where there will be no interest in the organization. This year’s situation is food for thought, and the solution will be incorporated into preparations for the next season.

What is important, however, is that the city management was satisfied with the inclusion of the competition in Karviná, and if there will be also a higher competition in Karviná, such as the final of the Czech Championship, they intend to support it. In the opening, the smallest members, members who are just getting a peek into the majorette sport, presented themselves, their performance was pleasing. The competition was also greeted by Mr. Rostislav Grim from the Circle of Costumed Miners, who still inextricably belong to Karviná. The anthem was sung by Mrs. Sára Sedláková, a member of the Permoník choir, which today belongs to the top choirs in the world. Michaela Olšoková from the organizing club gave a speech of thanks for all the competitors. The jury assessed in an international composition.

The anthems of all three participating countries were played at the medal ceremony, and hopefully nothing will stand in the way and the best will compete at the championship in Prague.

MJN is also an opportunity for various announcements, among them was that Klub mažoretek Valtice (the Majorette Club Valtice) by the participation in the IXth year ends his years of active activity. It seems rather unreal, the majorettes were local pride, the mayor of the city made no secret of the fact that the club was one of the most active associations.

 

Marta Pavelková

IX. Memoriál Jiřího Necida (MJN) po třech letech

Když se v roce 2019 konal MJN v Hlučíně, nikdo netušil, že na další ročník si nepočkáme rok, ale tři. MJN zůstal v Moravskoslezském kraji, tentokrát na zimním stadionu v Karviné. Konal se pod záštitou náměstka primátora pana Andržeje Bizoně a za podpory města Karviné, stal se součásti Dnů Karviné. Závodnice i turistický doprovod, kteří se této akce zúčastnili, mohli vnímat slavnostní atmosféru, vstřebávat kulturní zážitky a po tak dlouhé době zákazů a roušek nasávat pocit svobody. Byl to dobrý nápad začlenit soutěž do těchto dnů. Na tribuně bylo sice volněji, ale zase to byl pěkný a pestrý „doprovodný“ program.

Do Karviné přijely závodnice z 38 klubů (Česko, Slovensko a Polsko) a ve srovnání s rokem posledním byla účast klubů obměněna, stejných bylo z domácích jen dvanáct, ze zahraničních jeden, jsou vyznačeny silněji: AMA Opava, Andria Hrabová-Ostrava, BANIMO Opava, BELLA Junior Chotěboř, CHEEKY CHEERKY Hradec Králové, Clariss Frýdek-Místek, Dance Ardent Hradec Králové, Dračice Bystřice, Dream Zábřeh, Elité Ostrava, Excelent Dolní Benešov, Fantasy Přerov, Fialky Příbor, Grace BRNO, KALA MKS Havířov, Klub mažoretek Valtice, Klub mažoretek Zakřany, Květinky TJ. Sokol Kladno, LASSIES Brno, LEXY Kroměříž, LV2 Sokol Písek, Mažoretky Elements TJ Sokolo Petřvald, Mažoretky Hvězdičky SVČ Rosice, Mažoretky Panterky Dolní Beřkovice, Mažoretky Severovýchod Zábřeh, Mažoretky Sunny Kopřivnice, Minima Husinec, Nové Strašecí, SK PROVO Brno, VerSário Hlučín, Mažoretky Edit Staškov SK, Mažoretky SPIRIT Senica SK, Mažoretky TAKTIK Sobotiště SK, Sašetky Hlohovec SK, Cieszyńskie Gwiazdeczki PL, Gliwice maźoretki PL, RYTM IV Cisek PL a domácí mažoretky Michelle Karviná

Soutěž byla původně plánovaná jako jednodenní, ovšem počtem přihlášených formací byla kapacita soutěžního dne naplněna již v době, kdy se ještě konala kvalifikační kola. Místní pořadatel po dohodě s vyhlašovatelem obětavě zařídil rozšíření soutěže o další den. Přihlášky se hrnuly, při počtu 428 byl vyhlášen stop stav a začal tlak klubů na pořadatele o možnost přihlášení dalších formací, v mailu bylo doručeno dalších více jak šedesát formací a zápis na startovní listiny byl kluby urgován. V momentě, kdy všechny formace zapsány byly, nastal zvrat.

S blížícím se termínem soutěže zájem opadl a počet přihlášených formací se redukoval, odhlášky se množily, a to ještě ráno před konáním soutěže. To mělo za následek, že se neustále měnila startovní listina. Na jedné straně je pro nezúčastněné výhodou, že jejich změny byly akceptovány, ovšem na straně druhé, kdy musí být vše připraveno je takový stav pro pořadatele až stresující a snadno se může stát chyba.

Místního pořadatele vysoký počet odhlášek přivádí do rizika; dvoudenní mandatorní výdaje zůstávají a příjem za startovné se snižuje. To je důvodem, že může dojít k situaci, kdy o pořadatelství nebude zájem. Letošní stav je podnětem k zamyšlení a řešení bude zakomponováno do příprav na další sezónu.

Důležité ovšem je, že vedení města bylo se zařazením soutěže do Karviné spokojeno a pokud bude v Karviné i vyšší soutěž, jako je finále Mistrovství ČR, hodlá tuto podpořit. V zahájení se představily ty nejmenší, členky, které teprve do mažoretkového sportu teprve nakukují, jejich vystoupení bylo líbivé. Soutěž také pozdravil pan Rostislav Grim z kroužku krojovaných horníků, ti stále ještě neodmyslitelně do Karviné patří. Hymnu zazpívala paní Sára Sedláková, členka sboru Permoník, ten dnes patří ke světové sborové špičce. Za všechny závodnice přednesla poděkování Michaela Olšoková z pořadatelského klubu. Porota hodnotila v mezinárodním sestavení.

V medailovém ceremoniálu zazněly hymny všech třech zúčastněných států a snad už nic nebude stát v cestě a ti nejlepší se utkají na mistrovství v Praze.

MJN je i příležitosti pro různá sdělení, mezi ně patřilo, že Klub mažoretek Valtice účasti na IX. ročníku končí svoji letitou aktivní činnost. Zdá se to poněkud neskutečné, mažoretky byly místní chloubou, starosta města se netajil tím, že klub patřil k nejaktivnějším spolkům.

 

Marta Pavelková

Scroll to Top