Federation of sport majorettes and baton twirling Kyrgyz Republic

Да, мы очень хотели поехать на соревнования в Прагу.
Пришли новые дети, мы долго тренировались и хотели показать свои результаты. Хотели увидеть коллег, друзей, единомышленников.

Когда посещаещь Чемпионат Мира по спортивным мажореткам наполняешься какой-то мощью, частью которой ты являешься. Получаешь такую сильную мотивацию, что хочется двигаться и развивать у себя в стране ещё больше.

Спортивные мажоретки активно развиваются в Кыргызстане. Нам нужны ещё знания, так как время не стоит на месте, добавляются и изменяются правила, появляются новые тенденции и мы хотим двигаться в ногу со временем.

Благодарим всю вашу команду IFMS за поддержку и помощь в развитии спортивных мажореток в Кыргызстане.

 

Yes, we really wanted to go to competitions in Prague.
New children came, we trained for a long time and wanted to show our results. We wanted to see colleagues, friends, like-minded people.

When you visit the World Championship in sports majorettes, you are filled with some kind of power, of which you are a part. You get such a strong motivation that you want to move and develop even more in your country.

Sports majorettes are actively developing in Kyrgyzstan.

We need more knowledge, because time does not stand still, rules are added and changed, new trends appear and we want to move with the times.

We thank all your IFMS team for their support and assistance in the development of sports majorettes in Kyrgyzstan.

 

Ano, moc jsme chtěli jet na soutěže do Prahy.
Přišly nové děti, dlouho jsme trénovali a chtěli předvést své výsledky. Chtěli jsme vidět kolegy, přátele, stejně smýšlející lidi.

Když navštívíte Mistrovství světa sportovních mažoretek, naplní vás nějaká síla, jejíž jste součástí. Získáte tak silnou motivaci, že se chcete ve své zemi ještě více posouvat a rozvíjet.

Sportovní mažoretky se v Kyrgyzstánu aktivně rozvíjejí.

Potřebujeme více znalostí, protože čas nestojí, přibývají a mění se pravidla, objevují se nové trendy a my chceme jít s dobou.

Děkujeme celému vašemu týmu IFMS za podporu a pomoc při rozvoji sportovních mažoretek v Kyrgyzstánu

Scroll to Top