II. Odborný seminář mažoretkového sportu 2013

2. – 3.11.2013 / II. Odborný seminář mažoretkového sportu

Kralupy nad Vltavou


 English translation

Dear friends of majorettes sport, dear trainers, choreographers, leaders of groups and solo formations,

competions in year 2013 has ended by World Championship Majorettes Sport 2013 and by Memorial of Jiří Necid and start preparing competiton for new season 2014. The season is starting with II. Professional seminar of majorettes sport.

The aim of the seminars are professional and practical lectures, divided into the following areas:

 1. dancing and movement technique– lecturer lecturers dance Conservatoire Prague, practical and theoretical form
 2. discipline pom-pom – lecturer sport gymnastic trainer (basic and advanced level of acrobatics)
 3. disco-dance and streetdance – lecturer Tereza Kvasnovská (she danced on Brodway Center in New York)
 4. cheerleading – lecturer Martina Němcová
 5. twirling – lecturer Lenka Doleželová

Seminar take place in hotel´s area and it is possible to use services of Sporthotel.

Price for seminar is including accomodation, catering (lunch, dinner, breakfast, lunch), rent of rooms for lectures, travel cost and costs for lecturer. Price is 3500 CZK per perso. Civic assosiation of majorettes Hranice to promote the development of majorettes sport will pay costs for lecturers and trainers. Price for seminar is:

 1. for leaders, trainers and choreographer to participate on lists of National Championship of Czech republic 2013 or World Championship Majorettes Sport 2013 in Praque
  Price is 1500 CZK/60€ per person
 2. for starting groups 1500CZK/60€ per person
 3. others 3500 CZ/140€

Important:

Voting on important issues for the following season 2014 you can influence trends in majorettes sport, for example competiton for lower performace class, accomodations and catering for competitors, etc.

[vfb id=12]

Or applications sedning on e-mail: majoretsport@centrum.cz, name of the club, name and surname of person which will be on seminar and billing information (adress, identifikation number). Deadline is 24.10.2013.

Number of people is limited by the capacity of the hotel.

Milí přátelé mažoretkového sportu, vážení trenéři, choreografové, vedoucí skupin a sóloformací,

World Championship Majorettes Sport a Memoriál Jiřího Necida završil soutěžní rok 2013 a odstartoval přípravu nové soutěžní sezóny 2014, kterou zahájíme II. Odborným seminářem mažoretkového sportu.

Cílem semináře jsou odborné a praktické přednášky, rozdělené do následujících oblastí:

 1. taneční a pohybová technika– přednáší lektoři Tanečního centra Konzervatoře Praha, praktickou i teoretickou formou
 2. disciplína pom-pom – přednáší trenérka sportovní gymnastiky (zaměření na základní i pokročilou úroveň akrobacie)
 3. disco-dance a streetdance – přednáší Tereza Kvasnovská (tančila ve světově proslulém tanečním centru Broadway Dance Center v New Yorku)
 4. cheerleading – přednáší Martina Němcová (jedná se o prvky vysokých zvedaček, apod.)
 5. twirling – přednáší Lenka Doleželová

Seminář se koná v hotelovém areálu a můžete využít i služby Sporthotelu.

Celková cena za seminář zahrnuje ubytování, stravování (oběd, večeře, snídaně, oběd), pronájmy přednáškových prostor, cestovné a honoráře lektorů a činí za jednu osobu 3 500 Kč. Občanské sdružení Mažoretky Hranice na podporu kvalitativního rozvoje mažoretkového sportu uhradí náklady na přednášející, lektory a trenéry. Výsledná cena kurzovného činí:

 1. pro vedoucí, trenéry a choreografy na soupiskách v MČR 2013 nebo MS Praha 2013 za 1 osobu 1 500 Kč/60 €
 2. pro začínající za 1 osobu 1 500 Kč/60 €
 3. pro ostatní 3 500 Kč/140 €

Důležité:

Hlasováním o důležitých otázkách pro následující sezónu 2014 můžete ovlivnit trendy v mažoretkovém sportu, jedná se zejména o vyhlášení soutěže pro nižší výkonnostní třídu, zajišťování stravování a ubytování soutěžících, apod.

[vfb id=11]

Popřípadě přihlášky zasílejte na e-mail: majoretsport@centrum.cz, ve tvaru klub, jméno a příjmení účastníka/ů a fakturační údaje (adresa odběratele a IČ) do 24.10.213 včetně.

Počet míst na školení je omezen kapacitou hotelu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top